+ chinese Language
 
Home > Specialist
Dermatology Department
Chen Huiying Qian Guopei Shi Jianyong Wang Ping Wang Yiling Xu Jian
Chen Junfan Qiao Gang Wang Baishun Wang Qi Wang Ying Xu Jin
Du Xiaohang Qu Bin Wang Dejin Wang Song Xu Ai'E Zhu HuiJun
Jin Haisheng Shan Yunyun Wang Jinxiao Wang Xiangdong Xu Hui Zhu Tianyi
Pan Huixian
Anorectal Department
Ding Jing Liu Zhiyong Shen Zhong Yang Guan'gen Yang Qinyan Yuan Jian
Liao Xiujun Mao Weiming
Vascular Surgery Department
Meng Luyang
Neurology department
Chen Tao Li Peng Liang Lizhen Shen Yonghui Wu Chunli Yan Yongxing
Oncology department
Kuang Tanghong Liu Yunxia
Urology department
Gong Xiuqing Ni Qingjie Song Chen Wang Yanbin Zhou Peng Zhu Jingyu
Jin Weiyao Pan Huixian
Obstetrics and Gynecology Department
Chen Yan Lin Xiaobing Zhao Xia
Otolaryngology
Kong Ying Wang Jianguo Zeng Li
Department of Hematology, Endocrinology
Chen Qiang Li Li Wu Jiali Yu Ping Zheng Fengming
Respiratory Department
Huang Meijian Leng Baolang Liang Bin
Cardiovascular Department
Cao Fenqiang Lin Ding Lin Ping Xie Xiaolin Yang Ying Zhao Mingsan
Gastroenterology Department
Huang Jinsong Jin Mudan Wang Yufang Zhou Jiahe
Nephropathy Department
Bao Xiaohui Ren Zhongjie
Department of Intensive Care Medicine
Pediatrics Department
Chen Wang Ding Xiuhua Zhang Lanlan
Department of Stomatology
Lou Xiaoji Ni Kefu
Surgical department
Cao Ming'Er Dan Jianxin Ding Hongwen Hu Jian Shen Haibin Wang Haiming
Orthopedics Department
Huang Donghui Lei Wentao Zhu Hong
Ophthalmology Department
Li Yuanyuan Yang Lingping Ying Sujun
The TCM Department
Deng Jianping Ni Yongyin
Department of Pathology
Radiology Department
Emergency Department
Zhou Yidan
Laboratory department
Department of Rehabilitation Medicine
Sun Dan Wu Jinxing
Anesthesiology Department
Li Jun Tian Hongyi
Special survey department
Department of Pharmacy
The Physical Examination Center
Department of Mental Health
Department of Geriatrics
 
 
 
Powered by Hangzhou Third Hospital 2011-2019 Inc.
Copyright © 2011-2019 Hangzhou Third Hospital Add: No. 38 West Lake Road, Hangzhou (opposite the Hangzhou Railway Station)